Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT


<<назад                                                                                                                                                                23 
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin


Књижевна студија

Пише: проф. др Слађана Миленковић

ЕКСПРЕСИОНИЗАМ И СИМБОЛИЗАМ

 

Однос између симболизма и експресионизма, као и веза између декаденције и експресионизма представља веома значајно питање које до сада у науци и књижевности није довољно истражено. С једне стране, поетичко наслеђе декаденције и симболизма  пружило је онај витални импулс за размах експресионистичког покрета, поготову у земљама средње Европе, понајвише у Аустрији и Немачкој, у  којима се крајем прошлога века артикулише модерна као специфично раздобље стилски хетерогених токова. Декаденција и симболизам одвијају се паралелно уз још увек присутни реализам и натурализам, при чему долази до дезинтеграције позитивистичке филозофије и јачања субјективног идеализованог начина мишљења у уметности. Међутим, поменути немачки ствараоци око 1910. године почињу да изражавају протест против сензуалистичког, морално индиферентног песништва модерниста, тражећи обнову стваралачког субјекта и воље обогаћивање литерарне тематике, формално иновирање и нови, општељудски ангажман. (Стојановић Пантовић 1998. 8)

Експресионисти, напротив, имају активан однос према етичким питањима литературе, заступајући став да она већ по својој природи мора бити ерична, јер посредује највише хумане циљеве експресионистичког уметника. Поезија сублимира пишчев егзистенцијални положај који се не своди само на личне, интимне проблеме, већ и на питања његовог колективног, културног, али и метафизичког посланства. Етичка димензија поезије огледа се, према експресионистима, у пророчкој и визионарској објави истине о свету. Рецепција експресионистичког покрета углавном је ограничена на фламанско-холандску литературу, затим на мађарску, чешку, словачку, пољску, хрватску, словеначку и српску књижевност, док се извесни облици модернизма могу уочити и у бугарској, румунској и грчкој литератури. (Богосављевић 1995. 187)

Отуд постоје противречне тежње у самодефинисању стваралачког ја, које се на тако заоштрен начин не може срести код других уметничких покрета нашег века. С једне стране, јавља се тежња за интеграцијом субјекта у моралном, психолошком, осцијалном и егзистенцијалном смислу, док је с  друге стране присутан позив за самодеструкцијом и деперсонализацијом у име колективне, есхатолошке утопије братства свих људи. Отуд се излаз из унутарње подвојености код експресиониста реализује или повлачењем у себе, отуђењем и самоотуђењем, или различитим облицима лудила које је уперено против друштвене хипокризије и извитоперености (Хајм, Бен, Еренштајн, Деблин). Симболисти и декаденти критикују друштво као симбол превласти материјалистичког и позитивистичког приступа стварности, истичући вредност душевних садржаја. (Богосављевић 1995. 187)

Три најпознатија имена немачке експресионистичке лирике су: Георг Хајм, Јаков ван Ходис и Георг Тракл. Они су утемељили аспекте експресионизма. Први аспект поетолошко-идејни формирају ауторов поглед на свет и доводе до расцепа унутар субекта без наде да ће наћи своје метафизичко уточиште.

Естетички аспект подразумева у првом реду неутрализацију постојећих књижевних радова и жанрова, односно занемаривање традиционалних конвенција лирике, прозе и драме. Даље, експресионистички стилски поступак почива на радикалном отклону од миметичке слике света, предочавајући га читаоцу из искривљеног, драстично измењеног угла. Начело дисторзије на тај начин подразумева поступак фантастике или гротеске, при чему експресионистички аутор свесно настоји да шокира читаоца избором лексема, стилема, распоредом грађе и појединим мотивима (нпр. инцест, промискуитет). Такође експресионисти појму лепоте дају релативно и, чак, негативно значење, истичући у први план динамику, кретање, ритам, акцију, интензитет. Осим тога, они инсистирају на потенцираној, хиперболизованој, вредности категорије ружног, које је свесно остављено и первертирано. Експресионисти често праве необичне језичко-мотивске склопове, сажимајући појмове из материјалне и духовне сфере, користећи опозицију дивинизованог и тривијалног, романтичног и натуралистичког, поетског и фактографског, интелектуалног и емотивног( Ајнштајн, Бен, Јунг).

Експресионистички топоси лако се препознају, јер  представљају готово кодификоване тематско-мотивске константе експресионистичке лирике, прозе и драме. Поједини описи јављају се већ код натуралиста, декадената и симболиста (самоћа, привид и суштина, звук и ритам, визуелизација боја, телесно и духовно), али тек код експресиониста постају темељни показатељ егзистенцијалног статуса субјекта. На пример, други пол топоса самоће разоткрива експресионистичку чежњу за превладавањем тескобе и  отуђености те се испољава у виду крика, екстазе, апокалиптичне визије, кроз настојање да се открије чудо. На ширем значењском плану овај топос прагматски је повезан са топосима космоса (вечности) и хаоса (ништавила). То уједно имплицира и разлику између привида и суштине, апсолутног и релативног принципа. У опозицији према болној, неизвесној емпиријској  појављују се облици сна, сновиђења, халуцинација који управљају подсвесним психичким светом јунака и дају му извесни метафизички смисао ( Хајм, Бен, Тракл).

Тематизација еротског и сексуалног искуства  представља специфично подручје експресионистичког погледа на свет, посебно када је реч о прози. Овде је реч о антиномији телесно/духовно, односно мушко/женско.  Веза између духа и телa, између чулне и спиритуалне љубави, ероса и етоса појављује се увек у заоштреним, амбивалентним категоријама.

За  експресионистичког аутора духовно по правилу има  примат над телесним, жена се доживљава као антагонистичко биће чија снага може да  угрози мушкарчев интегритет. Сексуалност се, с друге стране, користи да би се разобличио лажни грађански морал који почива на дволичности и елементарној бескрупулозности. Глорификација сексуалности је само привидна, јер јој експресионисти придају значење тријумфа над смрћу. Она губи одлике спонтане реакције у којој се два бића сједињују,  већ  означава границе самог бивствовања. Оваква еротика је извор тескобе, страха, фрустрације и патње (Ајнштајн, Вајс, Сак, Лихтенштајн, Јун). Овоме у прилог иде  и доживљај жене као блуднице/девице и култ проститутке, као и приказивање различитих облика первертиране сексуалности што је, често, као код натуралиста, повезано са злочином.

У том смислу, стална борба између мушког и женског  принципа одвија се у духу психоаналитичког тумачења К.Г. Јунга као вечити конфликт у борби  за менталном превлашћу. Чежња за стапањем Анимуса и Аниме повезана је са топосом преображаја/метаморфозе (Кафка, О. Кокошка) што оличава и митска фигура Хермафродита. Његово цепање проузроковаће болну поделу на мушку и женску половину које су у експресионистичкој поетици дијаметрално супротстављене, па ипак у сталном приближавању и удаљавању.

Последња два топоса указују на синкретички карактер експресионистичке поетике, односно на везу између литературе, с једне стране и музике/сликарства с друге. За разлику од симболиста, експресионисти музику проширују на поетски ритам, који постаје носилац експресивности, односно  интензитета и емоционалности, кључних речи, синтагми и реченица, што утиче на ослобађање формалних конвенција (слободни стих, ритмичка проза, песма у  прози, лирска проза, стиховани драмски дијалози). Уз то, експресионисти  ритму дају онтолошко значење основног космолошког принципа на коме почива динамична промена различитих нивоа реалности.


Литeрaтура

 

1. Антологија експресионистичке приповетке, (1995). Приредио и написао поговор Побуна и форма Срдан Богосављевић, (Казимир Едшмид, О песничком експресионизму стр. 225-234), Нови Сад: Светови

2. Константиновић, Зоран (1967). Експресионизам, Цетиње: 1967.

3. Миленковић, Слађана (2012). Рецепција песништва Димитрија Митриновића, Сремска Митровица: ВШССОВ

4. Стојановић Пантовић, Бојана (1998). Српски експресионизам, Нови Сад: Матица српска