http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС


<<назад                                                                                                                                                                13 
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin


Књижевна студија
Слика о другом у књижевности

Пише: проф. др Слађана Миленковић 

Посебан проблем у књижевности  двадесетог века јесте проблем страног, странца у националној литератури. То је тзв. другост, која чим бива размотрена и близу разоткривања постаје у ствари нерешива. У том парадоксу је суштина проблема, јер он тек тад постаје нерешив са нестанком страног. Други је потребан културном обрасцу као нека врста савести, као одраз у огледалу. То није само једноставно контрастирање јер се модели културе узајамно осветљавају.

Сви поседујемо слике о другима у нашим главама, о другачијим културама, нацијама. Дакле, имагологија је слика о другом. Тај други можемо да будемо и ми сами онда када  смо сами себи странци. Основни бинаризам, у књижевним делима као и у животу јесте властито и друго. Властито је увек истовремено индивидуално и групно, у том смислу што индивидуа, заузимајући одређени положај тај положај у мањој или већој мери дели са другим индивидуама (Гвозден 2003. 23). Тешко је све судове о другима сажети али их је могуће систематизовати и разлучити њихове међуодносе. Непроменљива истина у савременој књижевној имагологији ипак није главни проблем јер се стварност и уметничка истина не могу лако одвојити јер по имаголозима, уметничко дело није само одраз стварности већ њен саставни део. Тако да није битно да ли је приказана истина, већ да ли је она прихватљива, да ли је књижевни текст био интерпретабилан. Говори се о алтеритету, а не о идентитету.

 

Ко је странац?

 

Странац у књижевности отвара низ питања на која треба одговорити пре него што се упустимо у проучавање неког дела. Ко је странац? Зашто је он странац? Прва разлика коју уочавамо била би језик којим говоримо, дакле сви који не говоре српски језик за нас су странци. Ово је могуће подвести под културолошки образац доживљаја стварности јер све што бива створено утемељује се у односу на нешто друго, свако књижевно дело темељи се на неком другом и надовезује се на историју  књижевности. Сагледавајући страно констатујемо да оно што није моје, оно што ми не припада и што нисам ја – већ је страно мом бићу (Шукало 2003. 10). Књижевну слику, Данијел-Анри Пажо дефинише као скуп идеја о страном које се процењује кроз процес литераризације али и социјализације. Имагологија се, дакле бави не само књижевним аспектима литерарног дела већ и функционисањем друштва и везама друштва и књижевности. Овакав приступ открива књижевне оријентације, традицију и интелектуалне оквире.

Имаголошким методом проучавају се доминантне развојне линије друштва и књижевних система. Национална књижевност се ослања на претходнике и наследство, на стереотипе, док се компаративна слика ствара насупрот постојећим обрасцима. Слика је интертекстуална/интердискурзивна конструкција: конвенције и општа места наслеђена из постојеће текстуалне традиције потпуније осветљавају искуство другости (Гвозден 2003. 30). Доминантне линије друштва стварају стереотип, који није прави знак него сигнал, сведен на једнозначно, разумљив само у контексту. Он носи једну поруку у минималној форми, па је моносемичан, али у комуникацији је максималан. Њега Пажо види као резиме. Зато је за имагологију важно испитивање речника лексичке мреже, па у сликама другог треба формирати систем кључних речи. Речи у себи носе идеологију, нарочито оне које се не преводе већ се преузимају и одражавају апсолутну страност. Кључне речи за имагологију би биле: стран, туђ, далек, непознат, преко, на другој страни, непознат сам себи, нецеловит, оно споља, изгубљеност. То је осећај уметника да суштина није у њему, него је споља, отуђена од њега. Уметник осећа располућеност, расцеп, стрепњу, да је размрвљен, да се не појављује ЈА као ЈА него ЈА као ДРУГИ, стран самом себи.

Тако књижевност од уметности речи долази до дефиниције једног од видова културне праксе који у двосмерној комуникацији изражава и одређује један мање или више кохерентан културни простор (Гвозден 2003. 23).  Литература не само да преузима него и ствара слике о другом бивајући потпора или негација постојећег система вредности. Ако га подржава писање се претвара у идеологију сматра Карл Манхајм, а ако га подрива оно је утопистичко.  Идеолошко писање је позитиван или негативан стереотип, а утопијско је ексцентрично окренуто аутору 

Овакво проучавање може да доведе до јаснијих паралела између књижевности и историјских низова јер се управо бави оном сфером непосредног додира литерарног текста са стварношћу и оно заправо треба да нагласи нестваран и транзитиван карактер који стварност поприма током времена.

Свима је познато да људи одрасли у оквирима једне културне традиције другачије виде свет од оних који су одрасли и васпитани у складу са различитим цивилизацијским тековинама. Исто тако, познато је да се прошла времена разликују иако је то увек људски, то јест језички устројен свет, отворен за сваки увид, а тиме и за свако проширење сопствене слике света (Грубач 2005. 651). Различитости могу и да се вештачки наглашавају али битније је размотрити другачија размишљања, као што је проблем контрастирања култура.


Идентитет и алтеритет

 

О чему је заправо реч? О контрастирању култура и критичари  у претераном изоштравању свести о дијалектици нашег и страног (идентитета и алтеритета) виде потирање просветитељских флоскула о мостовима међу народима, брину о њиховом зближавању или чак братимљењу, забринути да ће мали народи доживети маргинализацију на цивилизацијском плану (Грубач 2005. 651). Још је Рене Велек указао на опасност да се наука претвори у some kind of national psuchology (неку врсту националне психологије) да постане једноставно поређење менталитета подсећајући на превазиђену семиотику света да су северни народи рационални, јужни чулни, западни екстровертирани, а источни интровертирани. Особености треба неговати, а не треба их сузбијати.

Питање чему води упознавање страних  култура, доводи до закључка да те стране културе аутора доводе до преиспитивања сопствене. Искуство њихових модела помаже нам да дођемо до нових облика поимања, до преиспитивања наше слике света, у којој уметност није схваћена као пука илустрација или идеолошка надопуна збиље, већ као медијум посебног критичког и стваралачког односа према њој, као размена у којој се задржава и уважава идентитет и једне и друге стране. (Види исто) Други је потребан културном обрасцу као нека врста савести, као одраз у огледалу. То није само једноставно контрастирање јер се модели културе узајамно осветљавају. Аутор путем страности, трагања за странцем у себи покушава да дође до спознања јер странац живи у сваком од нас. Странац се рађа из религиозних и моралних конструкција, па се поставља кроз производ ксенофобије. Он не припада ниједном мјесту, никојем времену, никаквој љубави (Шукало 2002. 9).

Странац нема везе са својима, тако да је потпуно слободан. Али слобода је само још један начин да немаш шта да изгубиш, а то значи усамљеност. Живот са странцем у себи значи да постајемо неко други.Литература

 

1. Гвозден, Владимир (2003). Јован Дучић путописац, Нови Сад: Светови

2. Грубач, Слободан (2005). О смислу културних модела, у часопису Књижевна историјаXXXVII, бр. 127, стр. 651

3. Шукало, Младен (2002). Одмрзавање језика, Бања Лука: Графид и Београд: Просвета
Пол Сезан – Играчи карата